Opplevelser på Finnmarksvidda

Bli med å oppdage Finnmarksvidda

"All inclusive" rypejakt i Finnmarks beste rypeterreng. Her spares det ikke på noe for å få en flott jaktopplevelse.

Opplevelser i Finnmark og på Finnmarksvidda

Tana bru

Tanavassdraget er Norges største og viktigste laksevassdrag med sine omkring 120 mil med lakseførende strekning fordelt på hovedelva og rundt 57 sideelver. På det beste har Tanaelva stått for rundt en tredjedel av all fangsten av laks i Norge. Tanaelva har også Norgesrekorden, med en laks på hele 36 kilo. Årlig tas laks på over 20 kilo. De nedre deler av Tanaelva er bred og sakteflytende. Det første ordentlige stryket heter Seidastryket, som er det første sportfiskeområdet som laksen møter på sin vandring opp elva, og ligger nesten 4 mil fra sjøen. Fisket som Nordlys Opplevelser tilbyr sine kunder skjer fra land og i båt i Seidastryket ved Tana bru. Fisket foregår fra midten av juni til 10. august. Beste periode er vanligvis fra 20. juni til 15. juli.


Sommervann

Sommervann er fjellvann som er litt over 7 km langt og opptil 1 km bredt, og ligger på østsiden av Ifjordfjellet. Helt i Nord er vannet grunt, mens det i sør har en del dypere områder. Vannet har en god bestand av ørret og røye rundt 1 kg, med enkelte individer opptil 3 kg. Fisket vi tilbyr foregår med utgangspunkt i en gamme som ligger helt nord i vannet. Med gammen følger tilgang til båt. Fisket i selve Sommervann består av både kasting fra båt med lettspinn eller flue og dorging. Dette fiske kan gi store fangster. Sommervann ligger litt beskyttet og er omgitt av fjellbjørkeskog. Dette området er derfor ikke så værutsatt som resten av Ifjordfjellet. Ved vanskelige forhold inne på vidda, kan man oppleve at fisken er bitevillig i dette området. I tillegg til Sommervann er det i dette området et 20-tals vann innenfor en radius på en times gange, som har gode bestander av ørret og røye fra 0,5 til 1,5 kg. Her er en del små vann som gir gode muligheter for fluefiske. Enkelte vann har røye og ørret på både 3 og 4 kilo, men som er krevende å få til å ta. Terrenget er lettgått. Med båt er det omtrent tre kvarter ned til sørenden hvor innløps- og utløpselva ligger, med svært gode muligheter for fluefiske.

Overnatting skjer I gamma, eventuelt supplert med telt. Transport inn til gamma skjer med terrengkjøretøy og tar omtrent 1,5 til 2 timer fra Tana bru.

Svanevannselva (innløpselva) og Sommervannselva (utløpselva) er to gode fiskeelver som ligger helt sør i Sommervann. Svanevannselva er omkring 9,5 km lang og har 5 større “lobboala” (småvann). Sommervannselva renner ned i Masjoka. Elva er lakseførende opp til en foss 8 km nedenfor Sommervann. Området er ikke så værutsatt som deler av vidda og egner seg spesielt godt for fluefiske. Svanevannselva er grunn, men huser ørret og røye opptil 3-4 kg. Fisk på rundt kiloet er relativt vanlig. På begge sider av elva er det et 20-tals gode fiskevann innenfor en radius på et par timers gange. Terrenget er lettgått, men langs elva er det enkelte steder en del vier. Overnatting skjer med utgangspunkt i en etablert leirplass ved elva et par hundre meter opp for innløpsoset. Transport inn til leieren skjer med terrengkjøretøy og båt og tar ca 2,5 til 3 timer fra Tana bru.


Ifjordfjellet 

Ifjordfjellet er et stort fjellområde som strekker seg sørover fra rv 98 og inn på Laksfjordvidda. Området er kjent for svært mange og gode ørret- og røyevann. Transport inn på fjellet kan skje med terrengkjøretøy fra rv 98 ved Storelva, omtrent en times kjøring fra Tana bru. Vi har vanligvis leier ved Fuglevann eller Vestre Tranevann, en times kjøring innover fjellet. Samlet transporttid fra Tana bru er rundt 2 timer. Dette er et svært godt utgangspunkt for fiske etter ørret og røye. Fjellvannene varier både i størrelse, dybdeforhold og fiskebestand. Det er svært mange vann hvor det er vanlig å få fisk rundt 1 kg. Enkelte vann har en noe tettere bestand av mellomstor ørret og røye, dvs fisk rundt 0,5 til 1 kg. I disse vannene er det ofte litt enklere å få fisk. Andre har færre fisk, men kan huse riktig stor individer. Området egner seg spesielt til lettspinnfiske med sluk, spinner og dupp og flue. Når det er lite vind er det også fine plasser for fluefiske. Det er også muligheter for fluefiske i mindre elver.


Laksfjordvidda

Laksfjordvidda brukes om de sentral deler av Finnmarksvidda. Det er flere innfartsmuligheter, men vi bruker å reise inn via Ifjordfjellet, dvs via rv 98 og “anleggsvegen” inn fra Storelva. Etter en kjøretur med terrengkjøretøy på 1,5 til 3 timer, er vi inne i hjertet av Laksfjordvidda. Leirplass velges i samråd med kundene. Vi tilbyr godt utstyrt gammetelt eller enklere lavvoer. Her er muligheter for å ligge ved elver eller småvann med veldig godt fiske. Enkelte foretrekker også større vann, men samtidig å ha med seg kano. Inn på Laksfjordvidda vil en nesten uansett valg av leirplass, ha tilgang til mange ti-talls vann i et par timers gange i området. Det er flere gode elver. Det er mange vann og elver hvor kilos fisk er vanlig å få, både av ørret og røye. Mange vann huser fisk på opp mot 3-4 kg, men som alltid er krevende å få. Enkelte elver har noe mer småfallen fisk, men her er det lett å sikre seg matfisk, selv om fiskeforholdene er vanskelig. Sammen med kunden peker vi ut vann med gode muligheter. Her er det muligheter for å prøve nye vann hver dag i en hel uke.

Med unntak av enkelte vierkratt langs elvene, består området av lettgåtte snaufjellsområder mellom 250 til 350 m oh. Det kreves gode klær og utstyr for ferdsel i dette området. Her kan du oppleve både 25 graders varme og snøbyger med korte mellomrom. Beste fisketid er vanligvis fra rundt 5. -10. juli og til begynnelsen av august.


Tanamunningen

Tanamunningen er et stort elvedeltaet som ligger ved utløpet av Tanavassdraget. Hele 34,5 km2 er vernet som naturreservat. Området er vernet for å ta vare på et stort og særpreget deltaområde med internasjonal betydning som raste og oppholdsområde for våtmarksfugl. Reservatet har Nord-Norges største sammenhengende strandenger og en interessant elvestrandsvegetasjon. Området domineres av store sandmasser som har blitt fraktet dit av Tanaelva gjennom tusenvis av år. Sandbankene er også i dag i bevegelse, noen forsvinner, og nye oppstår. Store mengder av løsmasser som inneholder mye nærings-stoffer blir ført ut i sjøen. Dette medfører at det produseres mengder av plankton og småfisk, spesielt sil. Dette gir næringsgrunnlag for en stor bestand av sjøørret og en liten bestand av sjørøye. Spesielt sjøørreten følger tidevannet opp og ned i deltaet på jakt etter næring.

Området som egner seg best for fiske fra land er på vestsiden av deltaet på strekningen Gullholmen, Kaldbakknes og Gavesluft. Det er også vanlig å dorge etter sjøørreten. Vanlig størrelse på sjøørreten er 1 til 2 kg med individer opp mot 5 kg. Fisket etter sjøørret i Tanaelva starter 15. juli innenfor naturreservatet.

Luftjokelva

Luftjokelva er et sidevassdrag til Tanaelva. Vassdraget munner ut i Tanelva på østsiden, omtrent 5 km nedstrøms Tana bru. Elva renner gjennom Luftjokdalen og er omgitt av tette vierkjærr og enkelte oppdyrkede områder. Elva består av menadrerende partier avløst av dine strykstrekninger og kulper. Luftjokelva har en liten laksebestand og enkelte store individer av brunørret i øvre deler. Harr er imidlertid viktigste fiskeart i vassdraget. Eksemplarer over en kg er ikke uvanlig.