Fugleopplevelser i Norge

Norge er vert til over 500 fuglearter - bli med å se dem på nært hold

Bodø har verdens største bestand av havørn rett utenfor døra. Det eneste du trenger å gjøre er å ta med kamera og bli med på denne kombi fisketur og havørnsafarien.

Besøk en av Norges største kolonier av lundefugl og krykkje - bare 15 km med båt vest for Nordkapplatået. I hekkeperioden yrer det av liv slik som havørn, lundefugl, krykkje og skarv.

Fuglekikking

Fuglekikking i Finnmark

Tanamunningen har stor betydning som næringsområde, myte (-fjærfellings) område og overvintringsområde for ender, og som rasteplass for vadere, gjess og lommer. På høsten samler det seg et stort antall laksandhanner i området. Tellinger har vist opp mot 27.000 individer. Dette er hannfugler som trekker til Finnmarks – kysten etter parring, og som samles i Tanamunningen før trekket sørover. I disse store laksandflokkene kan det også være flere tusen silender. Ærfuglen finnes i tusentall, og bruker området hele året. Det samme gjør havella. Andre interessante arter er sjøorre og praktærfugl. Sporadisk finnes også sædgås, tundragås, dverggås, ringgås og hvitkinngås.

Om våren og høsten passerer det store flokker vadefugler som bruker reservatet som raste- og beiteplass. Av de vadefuglene som hekker i reservatet er tjelden den vanligste, men også stor- og småspove hekker der, og den lille temmincksnipa, som er en karakterart for Høyholmen. Havørnbestanden i området er voksende, og nå er den et daglig syn. Jaktfalken er et hyppig innslag på Høyholmen om høsten. Selv om det legger seg is på deler av reservatet om vinteren kan man observere de største ansamlingene av fugler da. Den kraftige tidevannstrømmen mellom Leirpollen og Tanafjorden gjør at det alltid er åpent vann der, og strømmen fører med seg mye sil og krepsdyr som gir mat til fugleflokkene

Sandbankene i munningsområdet er et samlingsområde for store deler av steinkobbebestanden i Tanafjorden. Tanamunningen er det eneste stedet i Norge at steinkobben kaster (føder) på sandbanker, som skaper en helt unik destinasjon blant opplevelser i Norge. De nyfødte ungene må ha svømmeferdighetene klare, barselområdet blir oversvømt to ganger i døgnet; hver gang det er flo sjø. Ungene blir født rundt St. Hans, og på sensommeren og tidlig på høsten samles steinkobbeflokkene til paringstiden og pelsskifte.

Spesielt er Høyholmen et sikkert sted for observasjon av steinkobbe. Steinkobben beiter hovedsakelig på mindre fiskeslag som sil og sild, men tar også mindre krepsdyr. En sjelden gang blir det observert steinkobbe som har fanget betydelig større fisk, som laks og sei. Havert er også en vanlig selart i området. Mens en stor steinkobbe kan veie 100 kg, veier en stor haverthann opp til 450 kg. Den er vanligst i området fra sensommeren og gjennom vinteren til våren. Nise er regelmessig i munningsområdet.